Bộ Plicker card

Dùng để in và tạo thẻ kiểm tra ứng dụng cho Plicker

Bản 40 thẻ: https://hoctiepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/canh_hoctiep_edu_vn/Ea8B_f4KWQ9Ir425eByUJpIBKBXSdhLaEoYHkB6nKj6TXQ?e=vQ9TG5

Bản 63 thẻ: https://hoctiepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/canh_hoctiep_edu_vn/EX4NXSLVUjBHidB_asWWYY0BRgmxokougZIwNp-KpmjJWQ?e=gZsVJO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *