Bộ Plicker card
Dùng để in và tạo thẻ kiểm tra ứng dụng