Chương trình Toán 8

Kiến thức trọng tâm

Đại số:

Phương trình bậc
nhất một ẩn

 

  1. Phương trình một ẩn, nghiệm của phương trình, giải phương trình, phương trình tương đương;
  2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải;
  3. Phương trình đưa được về dạng ax+b=0;
  4. Phương trình tích;
  5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức;
  6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (dạng toán chuyển động, dạng toán có nội dung số học, dạng toán năng suất, dạng toán có nội dung hình học).

Hình học:

Tam giác đồng dạng

 

  1. Định lý Talet thuận, đảo, hệ quả;
  2. Tính chất đường phân giác trong tam giác;
  3. Khái niệm hai tam giác đồng dạng;
  4. Các trường hợp đồng dạng của tam giác;