Bài kiểm tra gồm 2 phần:

Trắc nghiệm: 28 câu theo đề cương

Tự luận: Một sản phẩm thực hành được tạo bằng phần mềm Microsoft Excel trên máy tính.

Thời gian làm bài: 45 phút cho hoạt động kiểm tra trắc nghiệm - 15 phút cho hoạt động kiểm tra thực hành.