Tin tức chung


Các khoá học hiện có

Triển khai các nội dung tập huấn chuyên môn Tin học 2018 - 2019 và thảo luận bộ môn

Ôn tập học kỳ II các chủ đề về số học trong đề thi học kỳ.

Ôn thi học kỳ II - Phần Đại số - Toán 7 - Năm học 2018-2019

Nội dung ôn thi học kỳ II môn Tin học lớp8