Tin tức chung

(Chưa có chủ đề thảo luận nào trong diễn đàn này)

Các khoá học hiện có

Triển khai các nội dung tập huấn chuyên môn Tin học 2018 - 2019 và thảo luận bộ môn

Ôn tập học kỳ II các chủ đề về số học trong đề thi học kỳ.

Ôn thi học kỳ II - Phần Đại số - Toán 7 - Năm học 2018-2019

Giới thiệu các khái niệm đầu tiên về lập trình, ngôn ngữ lập trình và các công cụ dùng để soạn thảo ngôn ngữ lập trình

Nội dung ôn thi học kỳ II môn Tin học lớp8