1/ HS ÔN LÝ THUYẾT .
2/ HS LÀM BÀI TẬP

1/  Ôn phần lí thuyết của bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học

2/ Làm bài tập trắc nghiệm