1/  ÔN LÝ THUYẾT BÀI 2
2/ LÀM BÀI TẬP

1/ LÝ THUYẾT:

- Quyền học tập của công dân.

- Quyền sáng tạo của công dân.

- Quyền phát triển của công dân.

2/ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

 1/ LÍ THUYẾT:  học lí thuyết bài 7
 2/ BÀI TẬP: bài tập trắc nghiệm

1. Quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân.

2. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

3. Quyền khiếu nại, tố cáo.