NỘI DUNG LÝ THUYẾT

BÀI GIẢNG VIDEO

BÀI TẬP VẬN DỤNG

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

BÀI 53: XÁC ĐỊNH LĨNH VỰC KINH DOANH GỒM NHỮNG NỘI DUNG SAU:

- PHẦN LÝ THUYẾT: HỌC SINH NGHIÊN CỨU GHI CHÉP VÀO VỞ.

- PHẦN BÀI GIẢNG: ĐOẠN VIDEO.

- PHẦN BÀI TẬP: HỌC SINH LÀM TRỰC TIẾP TRÊN HỆ THỐNG.

- KIỂM TRA 15 PHÚT: HỌC SINH LÀM TRỰC TIẾP TRÊN HỆ THỐNG.


GỒM NHỮNG NỘI DUNG SAU:

BÀI GIẢNG VIDEO

NỘI DUNG BÀI HỌC

BÀI TẬP 

KIỂM TRA 15 PHÚT

HỌC SINH NGHIÊN CỨU NỘI DUNG BÀI GIẢNG, SAU ĐÓ HOÀN THÀNH BÀI TẬP, PHẦN TỰ LUẬN LÀM VÀO .VỞ, PHẦN TRẮC NGHIỆM LÀM TRỰC TIẾP TRÊN HỆ THỐNG

HOÀN THÀNH BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM

Học sinh dựa vào kiến thức đã học bài 19 để hoàn thành bài tập.

Nghiên cứu bài 20 để trả lời câu hỏi.