- Ôn tập các kiến thức về lưu huỳnh và các hợp chất của lưu huỳnh.

- Chuẩn bị thị học kỳ 2

- Ôn tập lại lý thuyết đã học trên lớp.

- Làm các bài tập liên quan để củng cố thêm về kiến thức đã học.

Tìm hiểu các kiến thức về 

- Vị trí - cấu hình electron nguyên tử của lưu huỳnh.

- Tính chất vật lý, các dạng thù hình của lưu huỳnh.

- Tính chất hóa học.

- Ứng dụng và sản xuất lưu huỳnh.- Củng cố các kiến thức tổng hợp chương Halogen.

- Rèn luyện làm một số bài tập vận dụng.

- Chuẩn bị kiểm tra 1 tiết sau kỳ nghỉ.

- Củng cố các kiến thức cơ bản đã được học về các Halogen (chủ yếu kiến thức lý thuyết).

- Chuẩn bị kiểm tra 1 tiết.

- Tính chất vật lý của Flo -  Brom - Iot 

- Tính chất hóa học của Flo - Brom - Iot, so sánh tính chất của chúng, quy luật biến đổi tính oxi hóa của các đơn chất Halogen.

- Điều chế  Brom, Iot, ứng dụng của một số đơn chất và hợp chất của chúng.

- Ôn tập lý thuyết về chương Halogen.

- Giải các bài tập củng cố.

Củng cố các kiến thức đã học về chương halogen