- Ôn tập lại các kiến thức đã học về các hidrocacbon thơm.

- Làm các bài tập để củng cố thêm kiến thức.

- Tiếp tục củng cố các kiến thức về các hidrocacbon (ankan, anken, ankadien, ankin)

- Chuẩn bị kiểm tra 1 tiết sau kỳ nghỉ

- Khái niệm, đồng đẳng, đồng phân, danh pháp.

- Tính chất vật lý.

- Tính chất hóa học -

- Điều chế và ứng dụng.

Ôn tập các kiến thức cần nhớ về anken.

Ôn tập các kiến thức về hidrocacbon no và hidrocacbon không no