Khóa học gồm có 2 tiết. BT & TH

Khóa học gồm có 2 tiết, lý thuyết, bài tập và trắc nghiệm. 

Khóa học gồm có 2 tiết: LT + TN. Các em làm BT nộp để GV lấy điểm cộng vào điểm hệ số 1

Khóa học gồm có 4 tiết (2LT + 2 TH). HS làm BT sẽ được GV cho điểm miệng thông qua quá trình hoạt động

Thông qua khóa học các sẽ phải thực hiện các yêu cầu của GV dựa vào những kiến thức đã được học để hoàn thiện được sản phẩm hoàn chỉnh nộp cho GV để lấy điểm hệ số 1.

Các em làm các BT thực hành theo yêu cầu của GV sau đó nộp bài cho GV để lấy điểm hệ số 1 hoặc điểm cộng vào điểm TH