cần nghiên cứu kiến thức về khái niệm cơ bản của chương trình con; chương trình con, cấu trúc phân loại; tham số hình thức và tham số thực sự; biến cục bộ, biến toàn cục; thư viện chương trình. 

Chủ đề Kiểu dữ liệu tệp có tổng cộng 6 tiết. Trong đó có 4 tiết lý thuyết và 2 tiết thực hành.

Điểm miệng sẽ được lấy ngẫu nhiên trong quá trình hoàn thành bài giảng.

Học xong 6 tiết các em có bài kiểm tra 15 phút làm 20 câu hỏi trắc nghiệm.