Ôn tập nội dung kiến thức của hai bài:

    + Biểu mẫu

    + Liên kết giữa các bảng

Chuẩn bị cho kiểm tra học kỳ II

Kiểm tra củng cố kiến thức cho học sinh lớp 12