Bài học này giúp các em biết áp dụng đạo hàm các hàm số:

y = sinx; y = cosx; y = tanx; y = cotx. 

Bài học này giúp các em hiểu được:

+Góc giữa hai vecto trong không gian.

+Góc giữa hai đường thẳng trong không gian.


Bài học này giúp các em:

+ Hiểu được khái niệm hàm số hợp và cách tính đạo hàm của hàm hợp.

+ Củng cố là các quy tắc tính đạo hàm.

+Bài học này giúp céc em nắm được định nghĩa đạo hàm của hàm số tại một điểm

+Để hiểu được bài này, các em cần nắm được giới hạn của hàm số tại một điểm.

Bài học này giúp các em nắm được quy tắc tính đạo hàm của

+ các hàm số lũy thừa, hàm căn bậc hai.

+các tổng, hiệu, tích, thương của các hàm số.

Để hiểu được bài học một cách dễ dàng các em cần biết trước định nghĩa đạo hàm của hàm số.