Trong phần này chủ yếu cung cấp đến giáo viên, học sinh những kiến thức, kỹ năng cần thiết để thực hiện tốt với những hoạt động của cá nhân.