LUYỆN TẬP GỒM 2 PHẦN:
PHẦN TỰ LUẬN: HỌC SINH LÀM BÀI VÀO VỞ
PHẦN TRẮC NGHIỆM: LÀM TRỰC TIẾP TRÊN HỆ THỐNG

GỒM 2 PHẦN

TỰ LUẬN LÀM VÀO VỞ

TRẮC NGHIỆM LÀM TRỰC TIẾP TRÊN HỆ THỐNG

HỌC SINH NGHIÊN CỨU NỘI DUNG BÀI GIẢNG, SAU ĐÓ HOÀN THÀNH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

HỌC SINH NGHIÊN CỨU BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT, SAU ĐÓ LÀM BÀI TẬP. 

PHẦN TRẮC NGHIỆM LÀM TRỰC TIẾP TRÊN HỆ THỐNG, PHẦN TỰ LUẬN LÀM RA GIẤY CHỤP HÌNH NỘP BÀI.