Đề cương ôn tập địa lý 9 phục vụ kiểm tra học kỳ II

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong kiểm tra học kỳ II.

Đây là bài học rất thú vị về đặc điểm tự nhiên Lâm Đồng. Nội dung viết báo cáo và nộp sẽ lấy điểm kiểm tra 15 phút của học kỳ 2

Đây là dạng biểu đồ rất quan trọng trong nội dung ôn tập kỹ năng biểu đồ và nhận xét bảng số liệu của môn địa lý 9

Đây là hai dạng biểu đồ rất quan trọng trong nội dung kiểm tra của học kỳ 2 các em lưu ý để làm bài đạt kết quả cao nhất.

Đây là nội dung kiến thức trọng ta phục vụ kiểm tra 1 tiết học kỳ II. Các em học sinh lưu ý nghiên cứu và học tập nghiêm túc

Đây là nội dung bài học và phần bài tập sẽ lấy điểm 15 phút cho tất cả các em học sinh

Đây là nội dung kiến thức quan trọng trong chương trình kiểm tra 15 phút và kiểm tra 1 tiết học kỳ 2.