Các em thân mến, khóa học này bắt đầu từ ngày 01/06/2020 đến ngày 15/06/2020. Trong khóa học này, các em sẽ được ôn tập lại kiến thức về GERUND(DANH ĐỘNG TỪ). Chúc các em học bài  hiệu quả.

Chào các em,  

Các em sẽ được ôn tập các điểm ngữ pháp quan trọng trong học này bắt đầu từ ngày18/05/2020 đến ngày 30/05/2020.  Chúc các em học tập  hiệu quả.

Các em thân mến, khóa học này bắt đầu từ ngày 04/05/2020 đến ngày 16/05/2020. Trong khóa học này, các em sẽ được ôn tập lại cách sử dụng câu điều loại 0 và loại 1 cũng như học thêm cách sử dụng câu điều loại 2. Chúc các em học bài  hiệu quả.

Học sinh có  thể phân biệt sự khác nhau của động từ khiếm khuyết MAY- MIGHT.
Học sinh có thể phân biệt mệnh đề quan hệ giới hạn và không giới hạn, từ đó vận dụng kiến thức về mệnh đề quan hệ trong Tiếng Anh, phát triển kĩ năng Viết và Nói.
Students will be able to improve their effective writing skill due to using  the knowledge of Wh- questions cor
rectly
Students will be able to use relative  and adverbial clauses
Students will be able to review the knowledge they've learned in order to be well- prepared before the third test.
Students have opportunities to apply the knowledge they have learnt to do the test so that they will be able to prepare well for the third test