Ngôn ngữ lập trình là gì?

Từ khóa của ngôn ngữ lập trình?

Cấu trúc chung của một chương trình

Giới thiệu các khái niệm đầu tiên về lập trình, ngôn ngữ lập trình và các công cụ dùng để soạn thảo ngôn ngữ lập trình

Nội dung ôn thi học kỳ II môn Tin học lớp8