Kiểm tra 1 tiết tin học 8 năm học 2019-2020

Kiến thức cần kiểm tra trong bài học này bắt đầu từ tuần 1 đến tuần 4. Khối kiến thức tập trung chủ yếu vào các nội dung sau:

Phân biệt sự khác biệt giữa ngôn ngữ lập trình, ngôn ngữ tự nhiên và ngôn ngữ máy

Biết từ khóa, tên và cách đặt tên đúng cách

Biết một số kiểu dữ liệu cơ bản

Biết chuyển đổi các biểu thức toán học và biểu thức trong ngôn ngữ lập trình Pascal.

Ngôn ngữ lập trình là gì?

Từ khóa của ngôn ngữ lập trình?

Cấu trúc chung của một chương trình

Giới thiệu các khái niệm đầu tiên về lập trình, ngôn ngữ lập trình và các công cụ dùng để soạn thảo ngôn ngữ lập trình

Nội dung ôn thi học kỳ II môn Tin học lớp8