Tổng hợp các nội dung học tập, thực hành, kiểm tra và lấy điểm đối với học sinh bộ môn Tin học 8 trong thời điểm nghỉ phòng chống dịch.

Toàn bộ kết quả học tập hiện tại sẽ được lưu trữ hệ thống để tình điểm kiểm ra miệng, kiểm tra 15 phút. 
Học sinh chuẩn bị các câu hỏi ôn tập để tiến hành kiểm tra 1 tiết lý thuyết sau khi quay trở lại lớp học.

Thử nghiệm

Ngôn ngữ lập trình là gì?

Từ khóa của ngôn ngữ lập trình?

Cấu trúc chung của một chương trình

Giới thiệu các khái niệm đầu tiên về lập trình, ngôn ngữ lập trình và các công cụ dùng để soạn thảo ngôn ngữ lập trình