Kiểm tra các kiến thức liên quan đến mạng Internet.

Chú ý: Bạn chỉ được làm bài kiểm tra một lần duy nhất, vì vậy cần phải thận trong với lựa chọn của mình.

Chúc bạn thực hiện thành công 

Tìm hiểu tổng quan về mạng thông tin toàn cầu Internet