HS Ghi lý thuyết vào vở, xem video bài giảng, hoàn thành bài tập và bài kiểm tra.

MỤC TIÊU: BIẾT QUY ĐỒNG MẪU HAI HAY NHIỀU PHÂN SỐ 

 VẬN DỤNG KIẾN THỨC CỦA BÀI LÀM BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

HS hoàn thành khóa học phải thực hiên 3 yêu cầu:

1. Học lý thuyết qua Video. 

2. Làm bài tập trên  trang học tiếp.

3. Làm kiểm tra trên trang học tiếp.


HS HỌC LÝ THUYẾT SAU  ĐÓ GHI NỘI DUNG VÀO VỞ VÀ TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM TRỰC TIẾP TRÊN PHẦN MỀM

PHẦN I: LÝ THUYẾT

1. Bội và ước của một số nguyên

Cho a, b và b . Nếu có số nguyên q sao cho a = bq thì ta nói a chia hết cho b

Ta còn nói a là bội của b và b là ước của a

 Ví dụ: -9 là bội của 3 vì (-9) = 3.(-3)

Chú ý:

• Nếu a = bq (b ≠ 0) thì ta còn nói a chia cho b được q và viết a:b = q.

Ví dụ: 6 = (-2).(-3) thì 6: (-2) = - 3

• Số 0 là bội của mọi số nguyên khác 0.

Ví dụ: 0: 1 = 0; 0: 2= 0; …….; 0: n = 0 (n , n )

• Số 0 không phải là ước của bất kì số nguyên nào.

( Các số nguyên không chia được cho 0)

• Các số 1 và -1 là ước của mọi số nguyên.

( vì tất cả các số nguyên đều chia hết cho 1 và (-1))

• Nếu c vừa là ước của a vừa là ước của b thì c cũng được gọi là ước chung của a và b.

Ví dụ: -2 là Ư(4) vì 4 = (-2).(-2)

            -2 là Ư(6) vì 6 = (-2).3

Vậy, -2 là ƯC( 4,6)

Ví dụ SGK:

Các ước của 8 là: -8; -4; -2; -1; 1; 2; 4; 8.

Các bội của 3 là: 0; 3; 6; 9; -3; -6; -9;...Làm bài nộp qua mail 

HS làm bài nộp qua mail cho GVBM


TÍNH CHẤT CỦA PHÉP NHÂN TRONG N CÓ ĐÚNG VỚI TRONG Z KHÔNG? 

  • TÍNH CHẤT GIAO HOÁN
  • TÍNH CHẤT KẾT HỢP
  • NHÂN VỚI SỐ 1
  • TÍNH CHẤT PHÂN PHỐI CỦA PHÉP NHÂN ĐỐI VỚI PHÉP CỘNG

HS làm vào giấy chụp hình gởi mail cho GVBM