MỤC TIÊU: HIỂU NẮM ĐƯỢC KHÁI NIỆM ĐƠN THỨC, ĐƠN THỨC THU GỌN, BẬC CỦA ĐƠN THỨC, NHÂN HAI ĐƠN THỨC 
HOÀN THÀNH 10 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ CÁC NỘI DUNG TRÊN!

     Học sinh phải học tuần tự các mục.
     Trong mục Ôn tập, Định lí 1, Định lí 2 có các câu hỏi, mỗi câu hỏi được trả lời tối đa 3 lần, học sinh phải thực hiện các câu hỏi này.
     Bài luyện tập sẽ được tính điểm bằng cách lấy điểm trung bình của các lần làm bài.

CHÚC CÁC EM HỌC TỐT

  

  


Bài học này giúp các em biết cách tìm số trung bình cộng của dấu hiệu; biết ý nghĩa của số trung bình cộng; biết khái niệm mốt của dấu hiệu.

Bài học này nghiên cứu các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông
Bài học gồm 
- 2 video bài giảng: Bài Lý Thuyết và Bài Luyện Tập
- Củng cố lý thuyết (có 5 câu hỏi trắc nghiệm, phải làm đúng mới hoàn thành hoạt động học lý thuyết)
- Bài tập vận dụng (2 câu tự luận)

BÀI HỌC NÀY CHIA THÀNH 02 PHẦN PHẦN 1: CÁC EM SOẠN NỘI DUNG CẦN HỌC VÀO VỞ TOÁN HÌNH PHẦN 2: CÁC EM ÁP DỤNG LÀM BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VÀ LÀM BÀI TẬP TỰ LUẬN TRONG SÁCH GIÁO KHOA TỪ TRANG 131 ĐẾN TRANG 133 Định lý Pytago được lấy tên của Nhà Bác Học Pytago. Ông là người phát minh ra định lý này. sau khi học xong bài học này các em sẽ có thể có những phương pháp giải bài tập liên quan đến nội dung sau đây: 1. Tính được độ dài bất kỳ của một cạnh góc vuông nếu chúng ta biết được số đo hai cạnh còn lại của tam giác vuông đó. 2. dựa vào độ dài các cạnh của tam giác kết luận được tam giác nào là tam giác vuông

Ôn tập các kiến thức chương Thống kê, Đại số 7