- Khái niệm sự sôi

- Đặc điểm sự sôi

- Khái niệm sự bay hơi, sự ngưng tụ

- Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ bay hơi của chất lỏng

- Điều kiện chất khí ngưng tụ


Công dụng của nhiệt  kế

phân loại và cấu tạo từng loại nhiệt kế

Thang đo nhiệt độ

Đặc điểm sự nở vì nhiệt của chất khí

so sánh sự nở của cách chất khí khác nhau

so sánh sự nở vì nhiệt của chất rắn, chất lỏng, chất khí

Đặc điểm sự nở vì nhiệt của chất rắn

so sánh sự nở vì nhiệt của chất rắn

Bài tập liên quan