học xong bài này HS nắm được kiến thức LSVN giai đoạn 1858-1873