+Ý nghĩa hình học của đạo hàm - Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị tại một điểm.

+Ý nghĩa vật lý của đạo hàm - Bài toán tìm vật tốc tức thời của chuyển động.