Tổng quan các chủ đề

 • Máy tính và chương trình máy tính

  • Mục tiêu 2 Page
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: Hoạt động Mục tiêu 1 được đánh dấu đã hoàn thành
  • Những khái niệm và kiến thức cần ghi nhớ: Page
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: Hoạt động Mục tiêu 2 được đánh dấu đã hoàn thành