Tổng quan các chủ đề

  • Mở đầu

  • Mục tiêu của khóa học

  • Nội dung của khóa học

  • Phân tích kế hoạch bài dạy mẫu

  • Bài tập cuối khóa